2017.gadā Vidzemes augstskolas Tūrisma organizācijas un vadības studiju programmas 4.kursa studenta Zane Krūmiņa veica pētījumu par tūrisma informācijas sniedzēju darbību Latvijā, lai galarezultātā izstrādātu bakalaura darbu, kuru aizstāvēja 2018.gada janvārī. Kā raksta pati autore, izvēloties darba tēmu “Tūrisma informācijas sniedzēju darbība Latvijā un to aktuālās problēmas”, darba mērķis bija izpētīt Latvijas tūrisma informācijas sniedzēju darbību, sniedzot priekšlikumus aktuālo problēmu novēršanai. Darba pētāmais jautājums bija, kā mainījusies Latvijas tūrisma informācijas sniedzēju darbība, salīdzinot ar 2014. gadā publicēto pētījumu “Pētījums par sociālo tūrismu un tūrisma informācijas sniedzējiem Latvijā”, un kāda situācija ir pašreiz.

Kā pētījuma problēmu autore izvirzīja sekojošu situāciju: Latvijā tūrisma informācijas sniedzēju (TIS) pārvaldības sistēma ir sadrumstalota atbilstoši esošajam administratīvajam sadalījumam un atkarīga no pašvaldību finansējuma, uzstādījumiem un deleģētajiem uzdevumiem, kas veicina TIS darbību ierobežojumus un pastiprinātu konkurenci starp visiem TIS vai noteiktu teritoriju Latvijā. Tas savukārt ietekmē tūrisma informācijas sniegšanas kvalitāti. Ļoti bieži TIS darbības kvalitāte ir atkarīga no darbiniekiem, kas strādā TIS – to kompetencēm, motivācijas, pieredzes tūrisma jomā un izpratnes par tūrisma sistēmas darbību kopumā, tādēļ autore pievēršas TIS darbības problemātikas izpētei Latvijā. Rezultātā ir veikts salīdzinošs pētījums (aktuālie dati tiek salīdzināti ar 2014. gadā publicēto pētījumu par sociālo tūrismu un tūrisma informācijas sniedzējiem Latvijā), kā rezultātā noskaidrots reālais Latvijas tūrisma informācijas sniedzēju skaits un tūrisma informācijas sniedzēju darbības tendences. Pētījums noderēs gan pētījumā iesaistītajiem TIS, gan ikvienai Latvijas novada pašvaldībai un ar tūrisma nozari saistītajām asociācijām un organizācijām Latvijā. Savukārt darba nobeigumā autore minējusi vairākus priekšlikumus dažādām mērķauditorijām, lai rezultātā tiktu uzlabota Latvijas tūrisma informācijas sniedzēju darbība kopumā.

Pētījuma (bakalaura darba) īsā versija skatāma šeit
Infografika par Latvijas tūrisma informācijas sniedzējiem šeit.
Mājas lapa izveidota projekta „Sociālā tūrisma attīstība un idejas ieviešana Latvijā. Latvijas tūrisma informācijas organizāciju asociācija LATTŪRINFO un Vidzemes tūrisma asociācijas kapacitātes stiprināšana" ietvaros
ESF